Προμήθεια Σάκων Απορριμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12/2015

Εκτύπωση