Γενικός Γραμματέας

Ο Δρ. Μιλτιάδης Κύρκος υπηρετεί ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγίας Παρασκευής από την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στο Δομοστατικό Σχεδιασμό και την Ανάλυση Κατασκευών από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Από το 2011 είναι Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στο γνωστικό αντικείμενο «Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών». Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και στη Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του ιδίου Πανεπιστημίου.

Έχει υπηρετήσει ως Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών – Κανονισμών και Προτύπων και του Τμήματος Κτιριακών Έργων – Έργων Περιβάλλοντος και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Τα καθήκοντά του περιλάμβαναν τη διαχείριση και επίβλεψη Δημοσίων Έργων, όπως κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων, κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και λοιπών υδραυλικών έργων, έργα αναπλάσεων, βιοκλιματικούς σχεδιασμούς κτιρίων και κατασκευών κ.λπ. Έχει επίσης συμμετάσχει ως τεχνικός συντονιστής σε διάφορα Ευρωπαϊκά Έργα, στα οποία ως εταίρος συμμετείχε η Περιφέρεια Αττικής (MEDS, Horizon 2020). Ως ιδιώτης μηχανικός, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό έργων μηχανικού, τόσο ως μελετητής όσο και ως επιβλέπων μηχανικός στο αντικείμενο του αντισεισμικού σχεδιασμού σε κτίρια, γέφυρες, φράγματα κλπ.

Ο Δρ. Μιλτιάδης Κύρκος, ως ερευνητής, έχει εστιάσει τις μελέτες του στη Σεισμική Μηχανική, τον Αντισεισμικό σχεδιασμό και την στρεπτρική απόκριση ασύμμετρων κατασκευών υπό σεισμικές διεγέρσεις με περισσότερες από 15 σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

English

Dr. Miltiadis Kyrkos, MBA, PhD. (M) is currently the General Secretary of the Municipality of Agia Paraskevi. He earned his diploma of Civil Engineering at the University of Patras (GR), the Postgraduate Diploma in Civil Engineering at National Technical University of Athens (GR) and his PhD in Structural Engineering in the Department of Civil Engineering at the University of Patras. He is also an MBA holder from the School of Social Sciences of the Hellenic Open University.

Dr. Kyrkos has served as Head of the Department of Studies, Regulations and Standards and as Head of the Department of Buildings, Environmental Projects and Electromechanical Projects in the Department of Technical Projects of Region of Attica. He has participated in a large number of engineering projects, including structural design of buildings, bridges, tunnels and dams. His duties included the project management and supervision of public works such as construction or renovation of buildings, construction of wastewater treatment plants, urban planning projects, bioclimatic design of buildings and construction, etc. He has also participated in various European Projects as technical (scientific) coordinator on behalf of Region of Attica (MEDS, Horizon 2020)

Dr. Kyrkos, as a researcher, is primarily focused on earthquake engineering and in the torsional seismic response of asymmetric and irregular buildings with more than 15 publications and conference presentations in this area.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software