Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

espa 2014 2020
  • Αρχική
  • Ο Δήμος
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • Διάρθρωση Υπηρεσιών

Διάρθρωση υπηρεσιών

Η διάρθρωση των υπηρεσιών περιέχεται στον Οργανισμό του Δήμου. Ο τελευταίος οργανισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 28-1-2013 (ΦΕΚ 126Β’) και μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ.  
Οι υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τον παραπάνω οργανισμό, διαρθρώνονται στις εξής διοικητικές ενότητες.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ  

1)Γενικός Γραμματέας

2)Γραφείο Δημάρχου, Διαφάνειας & Επικοινωνίας
     - Ιδιαίτερο Γραφείου Δημάρχου
     - Μονάδα Ειδικών Συμβούλων − Ειδικών Συνεργατών - Επιστημονικών Συνεργατών
     - Μονάδα Επικοινωνίας
     - Μονάδα Διαφάνειας

3)Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

4)Γραφείο Στρατηγικού Προγραμματισμού-Οργάνωσης & Πληροφορικής
     - Μονάδα Στρατηγικού Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης
     - Μονάδα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

5)Νομική Υπηρεσία
     - Γραφείο Γνωμοδοτήσεων – Κατάρτισης Συμβάσεων και Διεξαγωγής Δικών
     - Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
     α) Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Καθαριότητας - Διαχείρισης Απορριμάτων
     β) Τμήμα Διαχείρισης, Συντήρησης και Κίνησης Μηχανημάτων - Οχημάτων

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
     α) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
     β) Τμήμα Πρασίνου

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
     α) Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας & Αλληλεγγύης
     β) Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
     γ) Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού  

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
     α) Τμήμα Διοίκησης, Τοπικής Ανάπτυξης & Ανθρώπινου Δυναμικού
     β) Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων
     γ) Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
     δ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
     ε) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
     α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
     β) Τμήμα Εσόδων
     γ) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
     α) Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών
     β) Τμήμα Έργων Υποδομής
     γ) Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού   
     δ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων

4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 2ο : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας εκτελεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία. Υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα, υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Γραφείο Δημάρχου, Διαφάνειας και Επικοινωνίας αποτελείται από το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και τους Ειδικούς Συμβούλους − Ειδικούς Συνεργάτες − Επιστημονικούς Συνεργάτες του Δημάρχου, ενώ ασχολείται επίσης με τις αρμοδιότητες της επικοινωνίας – προβολής μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) της πολιτικής του Δήμου, των δημοσίων σχέσεων, καθώς και με τα θέματα διαφάνειας.

Ιδιαίτερο Γραφείου Δημάρχου
1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου.
2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
3. Συγκεντρώνει κάθε στοιχείο και έγγραφο που πρέπει να υπογραφεί από το Δήμαρχο και μεριμνά για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή του.

3)Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

4)Γραφείο Στρατηγικού Προγραμματισμού-Οργάνωσης & Πληροφορικής
Το Γραφείο Στρατηγικού Προγραμματισμού − Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επίσης είναι αρμόδιο  και για θέματα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) του Δήμου.

5)Νομική Υπηρεσία

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου, τις δημοτικές υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, μέσω του Δημάρχου, σε κάθε δικαστική ή εξώδικη υπόθεση για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/συμφερόντων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Ειδικότερα, η Υπηρεσία αυτή αποτελείται από το Γραφείο Γνωμοδοτήσεων − Κατάρτισης Συμβάσεων και Διεξαγωγής Δικών και από το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων και των δημοτικών κτιρίων, καθώς και τη διαχείριση - συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού - μηχανημάτων του Δήμου. Επίσης είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και των θεμάτων πολιτικής προστασίας, καθώς και για την ευθύνη του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της συντήρησης και επέκτασης των χώρων
πρασίνου της πόλης.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

α) Τμήμα Καθαριότητας & Διαχείρισης Μηχανημάτων-Οχημάτων
Το Τμήμα Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανημάτων - Οχημάτων είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών και την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων. Επίσης είναι αρμόδιο για την επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των οχημάτων και μηχανημάτων (π.χ. μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων έργου, κλπ.) του Δήμου, καθώς και ότι άλλο απαιτείται για την κίνηση των οχημάτων.

β) Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδιο για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού και το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου και γενικότερα θεμάτων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων.
γ) Τμήμα Πρασίνου
Το Τμήμα αυτό έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, συντήρησης και επέκτασης του αστικού πρασίνου στους δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους της πόλης (π.χ. άλση, πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, νησίδες, δενδροστοιχίες πεζοδρομίων, παρτέρια, κλπ.) και στις αυλές και κήπους δημοτικών κτιρίων (π.χ. Βρεφονηπιακών Σταθμών, Βιβλιοθηκών, Κ.Α.Π.Η., Δημοτικών Ιατρείων, κλπ.), Δημοτικού Κοιμητηρίου, Ιερών Ναών και Δημόσιων Σχολείων.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων, καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, του Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.
α) Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας & Αλληλεγγύης

β) Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

γ) Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού  

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών έχει την ευθύνη της σύννομης, εύρυθμης και αποτελεσματικής διαχείρισης των διαδικασιών που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Δήμου ως διοικητική μονάδα. Έχει την ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν τη δημοτική κατάσταση και το σχεδιασμό και το συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν
στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Επίσης, είναι αρμόδια για την ίδρυση, λειτουργία, εποπτεία και υποστήριξη δημοτικών υπηρεσιών, νομικών προσώπων, ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, κλπ., και για την υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου και τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου.
Επίσης, είναι αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση της αλληλογραφίας του Δήμου, κατανομή αυτής στα επιμέρους τμήματα και υπηρεσίες, και γνωστοποίηση αυτής στο Δήμαρχο και στο Γενικό Γραμματέα. Παραλαμβάνει δικόγραφα που αφορούν τις υποθέσεις του Δήμου, καταχωρεί αυτά σε ειδικό βιβλίο και τα προωθεί στις αρμόδιες διευθύνσεις με άμεση ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας και της διοίκησης του Δήμου. Έχει την ευθύνη για τη διοίκηση των κλητήρων του Δήμου και διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα για τη διακίνηση της αλληλογραφίας εκτός του κτιρίου του Δήμου. Επίσης φροντίζει για τη φύλαξη και την ασφάλεια του Δημαρχείου και των άλλων δημοτικών κτιρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τέλος είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.
α) Τμήμα Διοίκησης, Τοπικής Ανάπτυξης & Ανθρώπινου Δυναμικού
β) Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων
γ) Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
δ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
ε) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη σύννομη, εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, την πλήρη και ορθή απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων και πράξεων, καθώς και τη διαχείριση και έλεγχο των εσόδων και δαπανών του. Συγχρόνως η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια ειδών (π.χ. προϊόντων, υλικών, εξοπλισμού, κλπ.) και της ανάθεσης - εκτέλεσης υπηρεσιών του Δήμου.
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών απαρτίζεται από τρία (3) Τμήματα, ήτοι το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, το Τμήμα Εσόδων και το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.
α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
β) Τμήμα Εσόδων
γ) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Επίσης μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων που επηρεάζουν τις λειτουργίες της πόλης και αφορούν π.χ. λαϊκές αγορές, υπαίθρια διαφήμιση, κλπ.
Εκπονεί το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα αναλυτικά για κάθε υπηρεσία και κατά κωδικό αριθμό του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου των προς εκτέλεση τεχνικών έργων. Κοστολογεί κάθε τεχνικό έργο σύμφωνα με τις διατιθέμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού και υποβάλει το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για την τελική του διαμόρφωση, στα πλαίσια κατάρτισης των σχεδίων και δράσεων, στο Γραφείο Στρατηγικού Προγραμματισμού − Οργάνωσης και Πληροφορικής για την περαιτέρω έγκριση από τα αρμόδια συλλογικά όργανα διοίκησης του Δήμου.
Φροντίζει για την κατανομή των διατιθεμένων τεχνικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των Τμημάτων. Διευθύνει, εποπτεύει και συντονίζει όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του Δήμου στον τεχνικό τομέα. Ενημερώνει, μέσω των Τμημάτων, το Γραφείο Στρατηγικού Προγραμματισμού − Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων και δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης.
Επίσης έχει ως γενικές αρμοδιότητες τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης, τη λήψη μέτρων, εάν χρειάζεται, για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της περιφέρειας του Δήμου, κυρίως σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων και η συμμετοχή της σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και το σχεδιασμό, προγραμματισμό και εφαρμογή δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Ειδικότερα, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη μελέτη, διαχείριση και εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έγκριση και αδειοδότηση
των αδειών δόμησης και τον έλεγχο εφαρμογής αυτών, την επιβολή προστίμων για την κατασκευή των αυθαίρετων κτισμάτων, κατά την κείμενη νομοθεσία, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης 45 του άρθρου 280 του Ν.3852/2010, την προστασία, διαχείριση και εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, ενέργειας κλπ. και την αναβάθμιση της αισθητικής και της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.
α) Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης
β) Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών
γ) Τμήμα Έργων Υποδομής
δ) Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού   
ε) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software