Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

  • Αρχική
  • Περιβαλλοντική Πολιτική

Περιβαλλοντική Πολιτική

 per pol

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίας Παρασκευής δεσμεύεται να παρακολουθεί και να μετρά τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις (μέσω Έρευνας Ικανοποίησης), να θέτει στόχους βελτίωσης (μέσω του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), να εφαρμόζει και να αξιολογεί δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης (όπως η εγκατάσταση Βυθιζόμενων Κάδων) και να αναδεικνύει βέλτιστες πρακτικές που επιτυγχάνουν σημαντικές περιβαλλοντικές και άλλες επιδόσεις (όπως το Κινητό Πράσινο Σημείο, βραβευμένο από τα Best City Awards 2016). Το σύνθημά μας ξεκάθαρο: Καθαρή πόλη, συμμετέχουμε όλοι.
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
Καθαριότητα - Ανακύκλωση
Διαμόρφωση νέου Κανονισμού Καθαριότητας, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα και κανόνες για την τήρηση της καθαριότητας και γενικότερα για την αναβάθμιση της αισθητικής της πόλης μας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων, το οποίο οριοθετεί τους στόχους σύμφωνα και με τον Εθνικό και Περιφερειακό σχεδιασμό και το οποίο δομείται πάνω σε δύο σενάρια, το ρεαλιστικό, με άξονες τη σταδιακή μείωση της ποσότητας προς ταφή, τη λειτουργία Πράσινου Σημείου, τη βελτιστοποίηση συστήματος συλλογής οικιακών αποβλήτων και το αισιόδοξο, με άξονες τη διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων και δράσεις πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης.
Διαμόρφωση και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση πολιτών, μαθητών και επαγγελματιών, με διαφορετική στρατηγική ανά ομάδα πληθυσμού και δράση, βασιζόμενο στον Κανονισμό Καθαριότητας.
Εγκατάσταση τριών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων στην Κεντρική Πλατεία, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ασφαλούς αποθήκευσης των παραγομένων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών και να αναβαθμιστεί αισθητικά ο περιβάλλον χώρος.
Λειτουργία Κινητού Πράσινου Σημείου συλλογής υλικών προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Λειτούργησε πιλοτικά μέσα στο έτος και θα λειτουργήσει από αρχές της νέας χρονιάς με τη χρήση Ανταποδοτικής Κάρτας Ανακύκλωσης.
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και μικροαπορριμμάτων.
Προμήθεια νέου απορριμματοφόρου ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης νέο απορριμματοφόρο ανακύκλωσης με δωρεάν διάθεση.
Ολοκλήρωση σχεδιασμού για ξεχωριστή διαλογή γυαλιού σε επιβαρυμένες περιοχές της πόλης μας.
Ασφαλής συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και λαμπτήρων με τοποθέτηση ειδικών κάδων σε εσωτερικούς χώρους.
Περιβάλλον - Πολιτική Προστασία
Ενεργοποίηση εθελοντισμού, συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντών Περιβάλλοντος σε θέματα καθαρισμών και ανακύκλωσης, όπως και με δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της πόλης.
Εντατικός καθαρισμός και αποψίλωση οικοπέδων, δημοτικών και ιδιωτικών, όπως και δημόσιων χώρων.
Περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου.
Προμήθεια διασκορπιστή άλατος εκχιονισμού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων.
Πράσινο
Ενίσχυση της Υπηρεσίας Πρασίνου με κατάλληλα μηχανήματα, όπως πρεμνοφάγο, για την άμεση εκρίζωση κορμών και δυνατότητα αντικατάστασής τους με νέα δένδρα.
Προμήθεια νέων δένδρων και φυτών.
Κλάδεμα υψηλών δένδρων (λεύκες, ευκάλυπτοι, πεύκα) με στόχο τη διατήρηση των δένδρων της πόλης σε καλή κατάσταση και τη πρόληψη κινδύνων και ζημιών από θραύσεις κλάδων ή πτώσεις δένδρων σε πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα.
 
ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ 2017
Μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναπροσαρμογή των συντελεστών για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017 με 3% μείωση με την ταυτόχρονη απαλλαγή ειδικών κατηγοριών πληθυσμού (μακροχρόνια άνεργοι, άποροι, πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες). Η μείωση αυτή προκύπτει βάσει του προϋπολογισμού των δαπανών της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Ένας προϋπολογισμός που, αποτυπώνει ξεκάθαρα το πλάνο δράσης για το 2017, το οποίο αντιμετωπίζει τα θέματα της διαχείρισης απορριμμάτων στον Δήμο μας με ρεαλισμό καθώς βασίζεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου και αναλύεται στους εξής 4 άξονες:
Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων: Αφορά στη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στη διαδημοτική πρόταση χρηματοδοτούμενη από πόρους του ΕΣΠΑ με τους Δήμους Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού. Μαζί με τη συνολική πρόταση για κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών και κομποστοποίηση κλαδεμάτων, ο Δήμος μας καταθέτει και τη δική του πρόταση για οικιακή κομποστοποίηση, συλλογή οργανικού, δορυφορικά και ηλεκτροκίνητα Πράσινα Σημεία.
Εγκαταστάσεις-υποδομές: Αναφέρεται στον μεγάλο στόχο του Δήμου μας για αγορά οικοπέδου και διαμόρφωση ενός σύγχρονου αμαξοστασίου για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, όπως επίσης και την αγορά και διαμόρφωση του Πράσινου Σημείου για τη συλλογή υλικών προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση.
Επενδύσεις-προμήθειες: Αφορά σε σημαντικές προμήθειες με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών, όπως εγκατάσταση οκτώ νέων συστημάτων βυθιζόμενων κάδων σε επιβαρυμένα σημεία, προμήθεια νέων κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων, σάρωθρο για τη βελτίωση του οδοκαθαρισμού, απορριμματοφόρο φυσικού αερίου και φορτηγά οχήματα για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης μας στον τομέα της αποκομιδής και του οδοκαθαρισμού.
Δράσεις χαμηλού κόστους: Αφορά σε δράσεις χαμηλού μεν κόστους, πολύ ουσιαστικές όμως κυρίως για την αύξηση του ποσοστού της ανακύκλωσης στον Δήμο μας. Δράσεις όπως συνεχής ενημέρωση των Δημοτών, λειτουργία του Κινητού Πράσινου Σημείου με τη χρήση της εκπτωτικής κάρτας, αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δρομολογίων αποκομιδής, χωριστό ρεύμα γυαλιού σε επιβαρυμένα σημεία της πόλης, συνεργασία με εθελοντικές ομάδες.
 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Επιπλέον, υπάρχουν δύο δομικοί πυλώνες ορθής λειτουργίας της Διεύθυνσης:
Το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.
Τα διατιθέμενα μέσα, όπως η βέλτιστη δυνατή συντήρηση των οχημάτων ή τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων, στα οποία ο Δήμος οφείλει να είναι συνεπής.
Στην προσπάθειά μας να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, διεξήχθη έρευνα ικανοποίησης ζητώντας την αξιολόγηση των Δημοτών, προκειμένου να αποτιμήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση και να εντοπίσουμε σημεία βελτίωσης.
Επειδή ο ρεαλισμός είναι η θεωρητική προσέγγιση του τι πρέπει να κάνουμε, ξεφεύγουμε από αυτήν τη στερεοτυπική αντίληψη και κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα. Περνάμε από τον ρεαλισμό στον πραγματισμό, δηλαδή στις συγκεκριμένες ενέργειες που αναλύθηκαν και υλοποιούνται με τη συμβολή όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Σε μετρήσιμες δράσεις που αφήνουν ξεκάθαρο αποτύπωμα στον κοινωνικό ιστό της πόλης.
Ιωάννης Α. Σιδέρης
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software