Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

DS 12-11-14

Στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, συζητήσαμε θέματα που αφορούν σε θέματα Παιδείας, έπειτα από σχετικό αίτημα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής, στο οποίο παρενέβη και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας «Ο Περικλής». Έπειτα από τις σχετικές εισηγήσεις, διαπιστώσαμε με χαρά την αύξηση του αριθμού των αιτημάτων της Ένωσης Συλλόγων Γονέων. Πράγματι τα θέματα που απασχολούν τα σχολεία της πόλης είναι πολλά, σωρευμένα επί μακρόν και όφειλαν να μας απασχολούν εξ' ίσου όλους.
Καταρχάς έπρεπε να απασχολούν το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας που όφειλε, πλέον σε καιρούς κρίσης, να υποστηρίζει την ίδια τη λειτουργία της Δωρεάν Δημόσιας Εκπαίδευσης, ενισχύοντας τα σχολεία με εκείνους τους ανθρώπους που τουλάχιστον θα μπορούσαν να αποσυμφορήσουν τους εκπαιδευτικούς ώστε να λειτουργήσουν παιδευτικά και όχι ως επιστάτες, φύλακες, καθα¬ρίστριες ή γιατροί και ψυχολόγοι. Δυστυχώς το Υπουργείο όλες αυτές τις αυτονόητες ανάγκες φαίνεται να τις φορτώνει στην πλάτη των ΟΤΑ, ενώ πα¬ράλληλα επιλέγει και εφαρμόζει ένα ακόμα πιο άνισο εκπαιδευτικό σύστημα άκρως ανταγωνιστικό που διατηρεί και επαυξάνει την παραπαιδεία. Εμείς ως νέα Δημοτική Αρχή σκοπεύουμε να δώσουμε την ανάλογη προσοχή στις διεκδικήσεις της Ένωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι θα καταφέρνουμε να επιλύουμε το σύνολο των προβλημάτων που καθημερινά θα δημιουργούνται σε βάθος χρόνου, δίχως την ουσιαστική υποστήριξη του κεντρικού κρατικού μηχανισμού με συνεχόμενα μειούμενους πόρους και μέσα. 
Στην εκτενή συζήτηση που ακολούθησε επί των αιτημάτων της Ένωσης Συλλό¬γων Γονέων ενημερώσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις παρακάτω ενέρ¬γειες του Τμήματος Παιδείας, πάντα σε αγαστή συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρε¬σίες του Δήμου:
Τα χρήματα με τα οποία επιδοτούνται τα Σχολεία είναι συγκεκριμένα και προέρχονται: α) από ΚΑΠ λειτουργικών περίπου 280.000 €, β) από ΣΑΤΑ για επισκευ
ές περίπου 80.000€ και γ) από το 25% του ΦΗΧ που προϋπολογίζεται σε 260.000 € περίπου. Το σύνολο των χρημάτων αυτών χρησιμοποιούνται είτε για τις λειτουργικές, είτε για τις επισκευαστικές ανάγκες των Σχολείων και ειδι¬κά για τον επόμενο χρόνο σκοπεύουμε να τα κατανείμουμε με βάση τις επιμέ¬ρους ανάγκες των Σχολικών Μονάδων σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές.
Από 1ης Σεπτεμβρίου, το Τμήμα Παιδείας και οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτρο¬πών, έπειτα από επιτόπια έρευνα με τη συμμετοχή της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και έχοντας καθημερινή επαφή με τους Διευθυντές, τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους Συλλόγους Γονέων έχουμε καταγράψει συνολικά 230 αιτήματα. Αρκετά από αυτά, περίπου τα μισά, χρεώθηκαν στις αντίστοιχες υπη¬ρεσίες του Δήμου και περίπου σε ένα ποσοστό 80% έχουν ήδη εξυπηρετηθεί. Για τα υπόλοιπα και σε ένα ποσοστό 30% έχουμε ζητήσει από τους Διευθυντές να τα επιλύσουν με χρήματα των Σχολικών Επιτροπών, ενώ όλα τα υπόλοιπα έχουν αξιολογηθεί και μπει με σειρά προτεραιότητας για την εργολαβία του 2014 που πρόκειται να ξεκινήσει εντός δύο-τριών εβδομάδων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ως άμεσης προτεραιότητας τις αναβαθμίσεις στις τουαλέτες του 2ου και 6ου Δημοτι¬κού, το σκέπαστρο προς τις τουαλέτες του 1ου Δημοτικού, το δάπεδο του γυμνα¬στηρίου του 3ου Λυκείου, τη διαμόρφωση της αίθουσας εκδηλώσεων του 4ου Γυμνασίου, το στηθαίο στον αύλειο χώρο του 4ου Λυκείου, όπως και την τοποθέ¬τηση αλεξικέραυνων στο 2ο Γυμνάσιο και 3ο Λύκειο. Επιπλέον κάνουμε γνωστό πως εντός του 2015 θα ξεκινήσουν μελέτες για τις κυκλοφοριακές ρυθμί¬σεις έξω και γύρω από τα Σχολεία και για την ενεργειακή αναβάθμιση των Σχολικών Συγκροτημάτων. Ειδικός κωδικός, επίσης, προϋπολογίζεται για την αναβάθμιση αύλειων χώρων το καλοκαίρι του 2015.
Έπειτα από τρεις συναντήσεις με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γενικό Διευθυντή των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. καταφέραμε να τους δεσμεύσουμε για την αναβάθμιση και την επέκταση του 3ου και 9ου Δημοτικών Σχολείων και σε ύψος ποσού περίπου 500.000 €, αφού πρώτα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου παρουσιάσει ολοκληρωμένες μελέτες για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Επί¬σης καταφέραμε επιτέλους και ελπίζουμε να λυθεί το ιδιοκτησιακό ζήτημα των Σχολείων που αποτελούσε μεγάλο πρόβλημα έως σήμερα για την αποκατά¬σταση σε βλάβες που απαιτούσαν την έκδοση σχετικών αδειών. Σύμφωνα με προσωπική δέσμευση του Διευθύνοντα Συμβούλου των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. πρόκειται να παραχωρηθούν κατά χρήση το σύνολο των Σχολείων στον Δήμο μας, ικανοποιώντας μια πάγια πρόταση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων.
Είναι σαφές ότι το Τμήμα Παιδείας συμφωνεί και επαυξάνει με τη διεύρυνση της παροχής από τον Δήμο για δωρεάν απογευματινές δραστηριότητες στους χώ¬ρους των Σχολείων (αθλητικά προγράμματα, θεατρολόγοι εικαστικά και σχετικά προγράμματα με την Δημοτική Βιβλιοθήκη). Εξάλλου υπάρχει ήδη η δέσμευση της ΔΕΠ για «Ανοικτό Σχολείο» και εφαρμόζεται έπειτα από την επιστροφή των επτά σχολικών φυλάκων στο 1ο και 3ο Λύκειο, στο 2ο Γυμνάσιο και εναλλάξ στο 3ο, 5ο, Γυμνάσιο και στο 4ο Λύκειο, σε μια προσπάθεια να υπάρχουν ανοικτά σχολεία σε όλες τις γειτονιές της πόλης. Όσον δε αφορά στην πρωινή καθαριό¬τητα των Σχολικών Μονάδων, το Τμήμα Παιδείας έχει αποστείλει έγγραφο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την αναγκαιότητα και την επίλυση της πρωινής καθαριότητας.
Τέλος το Τμήμα Παιδείας δεσμεύεται για τη διερεύνηση όσο αφορά στη δωρεάν Θερινή Δημιουργική Απασχόληση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για όλα τα παραπάνω, όπως και ότι θα σταθεί στο πλευρό της Ένωσης Γονέων σχετικά με τις διεκδικήσεις προς όλους τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς και ενέκρινε το σχετικό προτεινόμενο ψήφισμα προς τα Υπουργεία Παιδείας, Οικονομικών και Εσωτερικών.
 
                                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ
 
                                                                                                                                                           Πάνος Γκόνης
 
Ημ/νία Δημ/σης : 18/11/2014

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software