ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 60η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 16/11/2016 & Ώρα 14:00

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 16-11-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 με θέματα:

1. Κατάρτιση σχεδίου της 13ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

2. Έγκριση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Τablet»- ‘Έγκριση της υπ’αριθ.79/2016 μελέτης.

3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 66/2016 Μελέτης και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης για τον Δημόσιο Συνοπτικό (Πρόχειρο) Διαγωνισμό με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία του “Κέντρου Γυναίκας” του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2016-2017».

4. Απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Σίμος Σίμου σε απόδοση ποσού 1.003.12€ ευρώ (χίλια τρία ευρώ και δώδεκα λεπτά λεπτά ) που αφορούσε την δαπάνη μετατόπισης της παροχών στην οδό Ολυμπίας 4-8 στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ .

5. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»

6. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016»

7. Ψήφιση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης ποσού 700,00€, σε βάρος του ΚΑ 15.6422.03, για την σύσταση εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια καρτών απεριορίστων διαδρομών, για την μετακίνηση του προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Εκτύπωση