ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ 2312, 19.30

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου πρόκειται να προσέλθουν σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) τη Δευτέρα στις 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19.30 με τα εξής θέματα:

  1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου και των Νομικών του Προσώπων οικονομικού έτους 2020(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

  2. Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τη λειτουργία ενός κινητού σταθμού μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

  3. Παροχή σε χρήμα Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλακτος για τα έτη 2013 - 2016 που δεν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).

  4. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης δημόσιων συμβάσεων έτους 2020 για τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

  5. Διοικητική αποβολή από τμήματα κοινοχρήστων οδών Υμηττού και Αμαλιάδος (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

  6. Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον πόσου από τη χρηματοδότηση του έργου: «Ανάπλαση οδού Ε. Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας» στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική αναζωογόνηση 2019» του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

  7. Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης στν κ. Κυζίκο – Παπαστέφανο Σταύρο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

  8. Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης στν κ. Φούρναρη Δημήτριο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

  9. Επιστροφή ή μη ποσού 526,07€, στην κα. Χ.Μ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευπρέπεια Καψοκεφάλου