ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ 16-10-2019, 19:30

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής πρόκειται να συνδριάσει την Τετάρτη 16-10-2019 στις 19:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417). Τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα εξής:

1.Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

2.Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή στο «OTSFORUM 2019» «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση του Μέλλοντος» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).

3.Σχέδιο Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής» με κωδικό ΟΠΣ «5002233», η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος).

4.Έγκριση διαδικασίας για τη χορήγηση ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων – Χριστούγεννα (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος).

5.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής που αφορά την «Τροφοδοσία εκλογικών τμημάτων στις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

6.Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ή εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες, μέχρι δύο μήνες, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).

7.Αίτημα για κάλυψη κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού με τη διαδικασία της αναπλήρωσης της παρ. 14 του άρθρου 17 του Ν.2190/1994 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).

8.Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για τη διεξαγωγή δημοπρασιών σύμφωνα με το ΠΔ 270/81 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

9. Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για την εκτίμηση του εκποιούμενου υλικού σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ.5 του νόμου 3463/2006 και του άρθρου 134 παρ. 2 του νόμου 4483/2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. B. Ζορμπάς).

10.Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

11.Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2018, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 74/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

12.Λήψη απόφασης για τη βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Ε. Καψοκεφάλου).

13.Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπασπύρος).

14.Υποδοχή εικοσιπέντε (25) μαθητών του LyceeRENAN του Saint-Brieuc(εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).