ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 30η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 25/10/2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Tακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 25-10-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 04.00μ.μ. με θέματα:

1. Συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Κοινή Πρόταση Χρηματοδότησης των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού, με τίτλο «Σταθμός Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών-Μονάδα Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων, Εφαρμογή Δράσεων Χωριστής Συλλογής Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού» που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6ι.26-27.1 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14:»ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» ΤΟΥ ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).

2. Διαδημοτική Συνεργασία με προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της Πράξης: «Σταθμός Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών-Μονάδα Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων, Εφαρμογή Δράσεων Χωριστής Συλλογής Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).

3. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης: «Σταθμός Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών-Μονάδα Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων, Εφαρμογή Δράσεων Χωριστής Συλλογής Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της υπ’ αριθμ. 65/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή χορήγησης εγκρίσεων εγκατάστασης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).

5. Tροποποίηση της υπ΄ αριθ. 255/16 Απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου με θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής» στο ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020, άξονας προτεραιότητας (09) ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).

6. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ή εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες, μέχρι δύο μήνες, για τις ανάγκες του Κοινωνικού Μαγειρείου (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).

7. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του σε τριμελή επιτροπή κατάρτισης των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 1/266Μ/2008 (εισήγηση: Γεν. Γραμματέας κ. Σ. Κασαπίδης).

8. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής (Επιτροπής Αξιολόγησης) για την μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981 (εισήγηση: Γεν. Γραμματέας κ. Σ. Κασαπίδης).

9. Τροποποίηση τοπογραφικού ταφολογίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους προστίμου αυθαίρετης διαφήμισης σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2501/16/6-β΄(αριθμ. πρωτ. 10906/13-04-16 του Δήμου μας) έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος της Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

11. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 7.088,19€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 83, 88, 116, 127, 130, 131, 134, 135, 268, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 719, 724, 1067, 1069, 1073, 1080/2016 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) πρόστιμα πολεοδομικών παραβάσεων γ) τέλη κοιμητηρίου (απεβίωσε ο υπόχρεος) δ) τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) ακινήτων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).