Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

espa 2014 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΗΣ

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση απόψεων και συζήτηση για τη σύνταξη του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος και του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20-11-2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24877/13-11-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Ευπρέπειας Καψοκεφάλου που επιδόθηκε σε κάθε έναν από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/18.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κατόπιν της υπ’ αριθμ. 333/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αποτελείται από 31 (τριάντα ένα) φορείς – συλλόγους με δικαίωμα ψήφου και 10 δημότες με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι όμως δεν συνυπολογίζονται για την απαρτία. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρόντες ήταν οι κάτωθι:

Ευπρέπεια Καψοκεφάλου - Πρόεδρος
1. Εξωραϊστικός – Φυσιολατρικός Σύλλογος Πευκακίων Αγίας Παρασκευής «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ», με εκπρόσωπο τον κ. Χρήστο Λαμπρινάκη.
2. Αθλητικός Όμιλος Αγίας Παρασκευής (Α.Ο.Α.Π.), με εκπρόσωπο τον κ. Ιωάννη Συριόπουλο.
3. Α.Σ.Α.Π. Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής, με εκπρόσωπο τον κ. Βασίλειο Τσαγκάρη.
4. Γυμναστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής (Γ.Σ.Α.Π), με εκπρόσωπο τον κ. Βασίλειο Τριανταφύλλη.
5. Σύλλογος Κατοίκων Τσακού Αγίας Παρασκευής- Αττικής, με εκπρόσωπό τον κ. Δημήτριο Αυγερόπουλο.
Από τους δημότες (χωρίς να υπολογίζονται για την απαρτία) παρόντες ήταν οι:
1. Σωτηράκου Ηλέκτρα
2. Κούνης Δημήτριος
3. Καράμπελας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση επίσης παρευρίσκονταν (διαδικτυακά) χωρίς δικαίωμα ψήφου οι:
1. Δήμαρχος κ. Βασίλειος Ζορμπάς
2. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βασίλειος Σάρκουλας
3. Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Τιμολέων Κωστόπουλος
4. Γενικός Γραμματέας Δήμου Δρ. κ. Μιλτιάδης Κύρκος
καθώς, επίσης και οι υπάλληλοι:
1. Μαυρομαράς Αργύριος –Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Δράκου Πηνελόπη –Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Σκουλουδάκης Απόστολος – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται απαρτία αφού από το σύνολο των – 31 – μελών βρέθηκαν παρόντα τα - 5 - σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 3 του Ν. 4555/18 η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι στις 23-11-2020 όπου σε κάθε περίπτωση υφίσταται απαρτία.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις 23.11.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 παρόντες μέσω τηλεδιάσκεψης ήταν οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ κατά την 23-12-2019

Ευπρέπεια Καψοκεφάλου - Πρόεδρος
1. Εξωραϊστικός – Φυσιολατρικός Σύλλογος Πευκακίων Αγίας Παρασκευής «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ», με εκπρόσωπο τον κ. Χρήστο Λαμπρινάκη
2. Σύλλογος Κατοίκων Τσακού Αγίας Παρασκευής- Αττικής, με εκπρόσωπό τον κ. Δημήτριο Αυγερόπουλο
3. Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αγίας Παρασκευής, με εκπρόσωπο την κ. Μαρία Ξυνογαλά
4. Πολιτιστικός Σύλλογος Χορός-Παράδοση-Λαογραφία «Χοροστάσι», με εκπρόσωπο την κ. Βασιλική Ιωάννου
5. Γυμναστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής (Γ.Σ.Α.Π), με εκπρόσωπο τον κ. Βασίλειο Τριανταφύλλη
6. Όμιλος Αντισφαίρισης Αγίας Παρασκευής, με εκπρόσωπο τον κ. Γιάννη Σερκεδάκη
7. Αθλητικός Όμιλος Αγίας Παρασκευής (Α.Ο.Α.Π.), με εκπρόσωπο τον κ. Ιωάννη Συριόπουλο
8. Α.Σ.Α.Π. Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής, με εκπρόσωπο τον κ. Βασίλειο Τσαγκάρη

Από τους δημότες (χωρίς να υπολογίζονται για την απαρτία) παρόντες ήταν οι:
1. Σοφία Αυγουροπούλου - Δημότισσα
2. Γιώργος Καράμπελας - Δημότης
3. Ηλέκτρα Σωτηράκου - Δημότισσα
4. Δημήτριος Κούνης – Δημότης

Παρευρισκόμενοι χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν οι κάτωθι:

1. Δήμαρχος - Ζορμπάς Βασίλειος
2. Γενικός Γραμματέας - Δρ. Κύρκος Μιλτιάδης
3. Σάρκουλας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Δάβαρη Ελένη - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Περιβάλλοντος
5. Κωστόπουλος Τιμολέων - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Αργυρός Ιωάννης - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών
7. Λέκκας Διονύσιος- Αντιδήμαρχος Παιδείας
8. Γκιζιώτης Ανδρέας – Επικεφαλής Παράταξης - Δημοτικός Σύμβουλος
9. Μαυρομαράς Αργύριος – Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
10. Σκουλουδάκης Απόστολος – Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών
11. Αλεξάκης Γρηγόριος - Αθλητική Ένωση Αγίας Παρασκευής
12. Μπρικοπούλου Ελένη - Αθλητική Ένωση Αγίας Παρασκευής
13. Θάνος Γιώτας – Εξωραϊστικός Σύλλογος Πευκακίων «H ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
14. Πανουτσακόπουλος Παναγιώτης – Σύλλογος Κατοίκων Τσακού Αγίας Παρασκευής- Αττικής
15. Μαρίνα Καλανζάκη - Εξωραϊστικός Σύλλογος Πευκακίων «H ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

Αφού διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των – 31 - μελών βρέθηκαν παρόντα τα - 12 - αρχίζει η συνεδρίαση η οποία πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,
Τα χειρόγραφα Πρακτικά τήρησε η γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κα. Αγγελική Τσιολακούδη.
Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προχώρησε στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Κατάθεση απόψεων και συζήτηση για τη σύνταξη του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος και του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του N.3852/10, ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α', όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/18, σύμφωνα με το οποίο η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του πρ/σμού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρο 77 του Ν.4172/13 (Α΄167),
β) Την Εγκύκλιο αρ. πρωτ.2/30551/ΔΠΓΚ 21-7-2020: Κατάρτιση του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, οικονομικού έτους 2021.
γ) Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2021
(δ) Τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν3463/2006, ΦΕΚ 114Α/2006 περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
(ε) Τις διατάξεις του Ν3852/2010, ΦΕΚ 87Α/2010 περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
(στ) Το άρθρο 78 του Ν. 4555/18, σύμφωνα με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα που να περιλαμβάνει τις μελέτες και τα έργα που προτείνονται για κατασκευή, και τη δαπάνη τους που θα αντιμετωπιστεί με κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού του έτους 2021.

και κατόπιν της εισήγησης του Δημάρχου, ανέπτυξε διάλογο και απαντήθηκαν ερωτήματα που ετέθησαν από τους παρευρισκόμενους - μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Διατυπώθηκαν προτάσεις και απόψεις, για έργα και δράσεις για να συμπεριληφθούν στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Αφού άκουσε τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση – προτάσεις και τοποθετήσεις των μελών της, οι οποίες αναφέρονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
με 5 (πέντε) θετικές ψήφους, 2 (αρνητικές) και 4 (τέσσερις) δηλώσεις «Παρών» ως ακολούθως:
Εξωραϊστικός – Φυσιολατρικός Σύλλογος Πευκακίων Αγίας Παρασκευής «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ», με εκπρόσωπο τον κ. Χρήστο Λαμπρινάκη - ΝΑΙ
Σύλλογος Κατοίκων Τσακού Αγίας Παρασκευής- Αττικής, με εκπρόσωπό τον κ. Δημήτριο Αυγερόπουλο - ΟΧΙ
Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αγίας Παρασκευής, με εκπρόσωπο την κ. Μαρία Ξυνογαλά - ΝΑΙ
Πολιτιστικός Σύλλογος Χορός-Παράδοση-Λαογραφία «Χοροστάσι», με εκπρόσωπο την κ. Βασιλική Ιωάννου - ΝΑΙ
Γυμναστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής (Γ.Σ.Α.Π), με εκπρόσωπο τον κ. Βασίλειο Τριανταφύλλη - ΠΑΡΩΝ
Όμιλος Αντισφαίρισης Αγίας Παρασκευής, με εκπρόσωπο τον κ. Γιάννη Σερκεδάκη - ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Αθλητικός Όμιλος Αγίας Παρασκευής (Α.Ο.Α.Π.), με εκπρόσωπο τον κ. Ιωάννη Συριόπουλο - ΝΑΙ
Α.Σ.Α.Π. Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής, με εκπρόσωπο τον κ. Βασίλειο Τσαγκάρη - ΝΑΙ

Σοφία Αυγουροπούλου - Δημότισσα - ΠΑΡΩΝ
Γιώργος Καράμπελας - Δημότης - ΠΑΡΩΝ
Ηλέκτρα Σωτηράκου - Δημότισσα - ΠΑΡΩΝ
Δημήτριος Κούνης – Δημότης - ΟΧΙ

Θετικά επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με το εισηγητικό της παρούσης.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software