Ανάρτηση πινάκων κατατάξης και προσληπτέων της ΣΟΧ 2/2023 προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ (κωδ. θέσης 203) με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δήμο Αγίας Παρασκευής

Ανάρτηση πινάκων κατατάξης και προσληπτέων της ΣΟΧ 2/2023 προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ  (κωδ. θέσης 203) με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δήμο Αγίας Παρασκευής

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

  1. Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων _ΣΟΧ 2/2023 ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ (κωδ. θέσης 203)
  2. Πίνακας Προσληπτέων _ΣΟΧ 2/2023 ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ (κωδ. θέσης 203)

 

 

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software