Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε αναστολή

| Προσλήψεις / Διορισμοί
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε αναστολή

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προβαίνει στην κάτωθι ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή περ. (α) παρ. 6 άρθρου 206 Ν. 4820/2021 διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για τρείς επιπλέον (3) μήνες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software