Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4547/18.
  4. Την αρ. 111/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών έτους 2021 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Πυρασφάλεια)»
  5. Την από 21/05/2021 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, ΟΔΗΓΩΝ κατηγορίας  Γ’ (ΔΕ), διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών ως εξής:

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. 1. Να είναι Έλληνες Πολίτες 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ

2

4 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Aντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ή ελλείψει αυτού υποχρεωτικής εκπαίδευσης .

4.Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

5.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α΄ μέρος του κεφ. Β΄(Προσόντα και Κωλύματα διορισμού) του Ν.3584/2007.

6.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται οι φορείς του δημοσίου στους οποίους εργάστηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 μήνες).

                ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ      

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο mail του Δήμου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..     

                Πληροφορίες: Μάνδρου Ελένη (τηλ. 213 2004 562/565).

                Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 28/06/2021 έως 02/07/2021.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software