ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

| Προσλήψεις / Διορισμοί
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010).
- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει (ΦΕΚ 143Α/2007).
- Τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.{Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»}» σύμφωνα με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α' 143)
- Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α/2020)., με τις οποίες αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007
- Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 126Β /2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την από 13/10/2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη μισθοδοσίας του ειδικού συνεργάτη δημοσιογράφου.
- Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Ότι προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη με την ιδιότητα δημοσιογράφου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δυνατότητα παράτασης κατά το άρθρο 163 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει, ο οποίος θα επικουρεί το Δήμαρχο σε θέματα Επικοινωνίας, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων , έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι / νες για την θέση του Ειδικού Συνεργάτη - Δημοσιογράφου θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
B) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Γ) Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ).
Δ) Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέματα Επικοινωνίας, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του Δημοσίου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Αγίας Παρασκευής αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Διοίκησης Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Λ. Μεσογείων αρ. 415-417) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software