ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τρεις (3) μήνες
για τις ανάγκες της πυρασφάλεια.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software