Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 | Πολιτική Προστασία 210-60.84.614 | e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

espa 2014 2020
 • Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Προσλήψεις / Διορισμοί

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΟΧ1/2022 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής αναρτά τον προσωρινό πίνακα κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξηντα έξι (66) ατόμων, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής με την υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη εξήντα έξι (66) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση προσλήψεων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε αναστολή

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προβαίνει στην κάτωθι ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή περ. (α) παρ. 6 άρθρου 206 Ν. 4820/2021 διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για τρείς επιπλέον (3) μήνες.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση δήμου Αγίας Παρασκευής (9/12)

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προχωράει σε ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή περ. (α) παρ. 6 άρθρου 206 Ν. 4820/2021 διάρκειας 3 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για τρεις επιπλέον (3) μήνες.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4547/18.
 4. Την αρ. 111/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών έτους 2021 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Πυρασφάλεια)»
 5. Την από 21/05/2021 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού (31.05.2021-04.06.2021)

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4547/18.
 4. Την αρ. 111/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών έτους 2021 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Πυρασφάλεια)»
 5. Την από 21/05/2021 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση προσλήψεων στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Ζορμπάς, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, διάρκειας μέχρι οχτώ (8) μήνες ως εξής:

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για το τμήμα Παιδείας και Δια βίου Μάθησης


Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Ζορμπάς, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Τμήματος Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, διάρκειας μέχρι οχτώ (8) μήνες.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε  ΕΔΩ.

Για την αίτηση πατήστε ΕΔΩ.

Για το παράρτημα της ανακοίνωσης πατήστε ΕΔΩ.

Για το παράρτημα των Η/Υ πατήστε ΕΔΩ.

Προθεσμία αιτήσεων από 08/12 έως και 17/12/2020.

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρσκευής Βασίλης Ζορμπάς ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  26-11-2020 έως και 02-12-2020.

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρσκευής Βασίλης Ζορμπάς ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα (40) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  26-11-2020 έως και 02-12-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010).
- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει (ΦΕΚ 143Α/2007).
- Τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.{Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»}» σύμφωνα με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α' 143)
- Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α/2020)., με τις οποίες αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007
- Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 126Β /2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την από 13/10/2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη μισθοδοσίας του ειδικού συνεργάτη δημοσιογράφου.
- Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριων, για χρονικό διάστημα μέχρι τέσσερις (4) μήνες, προκειμένου να εντατικοποιηθούν οι καθαρισμοί στις σχολικές μονάδες του Δήμου.

Η προθεσμία των αιτήσεων είναι 09/09/2020-10/09/2021.


Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:
- Πίνακας βαθμολογίας κατάταξης.
- Πίνακας Συμμετεχόντων.
- Πίνακας Απορριπτέων.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης τους. Η ηλεκτρονική αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:
- Πίνακας βαθμολογίας κατάταξης Πλήρους Απασχόλησης.
- Πίνακας βαθμολογίας κατάταξης Μερικής Απασχόλησης.

Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς ανακοινώνει την πρόσληψη την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων, διάρκειας μέχρι τέσσερις (4) μήνες ως εξής:

 • Οκτώ (8) Εργάτες Καθαριότητας (ΥΕ)

 • Δύο (2) Οδηγοί Κατηγορίας Γ΄ (ΔΕ)

 • Ένας (1) Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (ΔΕ)

Για να δείτε την ανακοίνωση παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  10/08/2020 έως 12/08/2020.

Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς ανακοινώνει την πρόσληψη την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, διάρκειας μέχρι τέσσερις (4) μήνες ως εξής:

 • Τέσσερις (4) Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ)

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  23/07/2020 έως 29/07/2020.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software