Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «ασφάλιστρα οχημάτων»

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», (CPV 66514110-0), για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, εκτιμώμενης συνολικής αξίας ποσού 30.000,00€ (τα ασφάλιστρα δεν υπόκεινται σε επιβάρυνση Φ.Π.Α.), δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον K.Α. 20.6253.03 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει την σχετική οικονομική και τεχνική προσφορά του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ΄ αριθ. 5/2024 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ». Η προσφορά και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, έως την Τρίτη 9 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00μ.μ.

Δείτε περισσότερα εδώ: 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 2024

Στα οχήματα που δεν αναφέρεται η ασφαλιζόμενη αξία θα τιμολογούνται με όλες τις καλύψεις πλην την κάλυψη ΠΥΡΟΣ


Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software