Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

| Προκηρύξεις
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Σε συνέχεια της με αρ. 17/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΑΔΑ: 6ΧΧ6Ω6Υ-ΘΕΛ) ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 35033/21-12-2022 περίληψης ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» με Α/Α: 193748 παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού κατά μία (1) εβδομάδα , δηλαδή έως την 27/01/2023.

ΑΔΑΜ ΑΠΟΦ. ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software