Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 | Πολιτική Προστασία 210-60.84.614 | e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

espa 2014 2020
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προκηρύξεις
  • Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο "ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"

Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο "ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές, για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», CPV: 73220000-0, προϋπολογισμού 59.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  69/2021 μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 

  Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Β ́/8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α).
 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Λ. Μεσογείων αριθ. 415 - 417, την 13η Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ.

   Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 960,00 € (εννιακοσίων εξήντα ευρώ) και κατατίθεται εντός των προθεσμιών που τάσσονται για τις προσφορές.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την παραλαβή της διακήρυξης και το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση: http://www.agiaparaskevi.gr ή και στον Δήμο καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ.  213-2004500.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software