Ανακοίνωση - Κατάθεση Voucher ΕΣΠΑ 2022-2023

Ανακοίνωση - Κατάθεση Voucher ΕΣΠΑ 2022-2023

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε, ότι μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022, οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι (δηλαδή οι γονείς και κηδεμόνες που υπέβαλαν την αίτηση στην ΕΕΤΑΑ) θα πρέπει:

  1. να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί, από την ειδικό εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους

κωδικούς ΤAXISNET)

  1. να καταθέσουν από Τετάρτη 31.08.2022 μέχρι και 12.09.2022 από τις 8:00 έως και τις 15:00 τα voucher τους στα γραφεία των ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 405.

 Κάθε voucher θα κατατίθεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο σε δύο (2) αντίγραφα με την επίδειξη της ταυτότητας του. Επάνω στα voucher θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα

χειρόγραφα τα ακόλουθα στοιχεία:

 Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου

 Διεύθυνση Κατοικίας

 Ταχυδρομικός Κώδικας

 Σταθμός επιλογής

 Τηλέφωνο

 Ημερομηνία Κατάθεσης

 Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου

  1. να υπογράψουν τις συμβάσεις και τις αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις που θα τους χορηγηθούν από την Υπηρεσία μας.

Σε περίπτωση που ο Νόμιμος Εκπρόσωπος δεν δύναται να καταθέσει αυτοπροσώπως τα voucher, υπάρχει η δυνατότητα αυτά να κατατεθούν από άλλο πρόσωπο με σχετική εξουσιοδότηση από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και αντίγραφο της ταυτότητας του.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση οι συμβάσεις και η αντίστοιχη εξουσιοδότηση θα παραδίδονται στο εξουσιοδοτούμενο άτομο και θα πρέπει να επιστραφούν άμεσα συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή και να είναι δυνατή η φιλοξενία των παιδιών.

Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37/2022 απόφαση του Δ.Σ. των ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. η αποδοχή των voucher θα πραγματοποιείται βάσει των εξής κριτηρίων:

 Προτεραιότητα σε κατοίκους του Δήμου Αγίας παρασκευής

 Προτεραιότητα βάσει της σειράς προσέλευσης των γονέων/ κηδεμόνων στα γραφεία της Διοίκησης για κατάθεση του voucher

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία των Παιδικών Σταθμών

Δήμου Αγίας Παρασκευής στη διεύθυνση Μεσογείων 405 και στο τηλέφωνο 210 6391703.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Παναγόπουλος


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software