«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διακηρύσσει τη με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» με προϋπολογισμό 4.774.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.) και προθεσμία εκτέλεσης 16 (δεκαέξι) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Στα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη www.promitheus.gov.gr με αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 189851.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Πέμπτη 14/07/2022 και ώρα 10:00π.μ. και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται την Δευτέρα  18/07/2022 και ώρα 10:00π.μ..

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΣΠΑ 2014-20» και από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του κτιριακού συγκροτήματος και του περιβάλλοντος χώρου της Βίλλας «Ιόλα» στον Δήμο Αγίας Παρασκευής με σκοπό την επανάχρησή του και τη λειτουργία του ως Εκθεσιακού – Πολιτιστικού Κέντρου. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται η αρχιτεκτονική αποκατάσταση των κτιρίων, η συντήρηση και επισκευή του εσωτερικού και εξωτερικού διακόσμου, οι στατικές ενισχύσεις του κτιρίου, η κατασκευή του φέροντα οργανισμού των πρόσθετων κατασκευών και η κατασκευή νέων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο.

ΑΔΑΜ_ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software