Προσλήψεις για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

Προσλήψεις για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software