Ανακοίνωση προσλήψεων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

Ανακοίνωση προσλήψεων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software