Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2022 (λακούβες)

Στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 187867, έχουν αναρτηθεί τα Τεύχη Δημοπράτησης που αφορούν το Έργο: "Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2022 (λακούβες), εκτιμώμενης αξίας 241.935,48 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 28/04/2022 και ώρα 10:00

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software