ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

2023

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΠΔ)
1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
5Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
6Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
7Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
8Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
9Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
10Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
11Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
12Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
13Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
14Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software